Regulamin Sklepu internetowego

I. Informacje ogólne 
 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego na stronie https://shop.tech-congroup.pl (zwany dalej Sklep internetowyprowadzonego przez firmę Techcon Poland Sp. o.o., ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze 

NIP 9542775512, REGON 366765874, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000668016, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 złotych (zwany dalej Techcon Poland) a zarejestrowanym użytkownikiem (zwany dalej Użytkownik).  

 
1.2. Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin poprzez odznaczenie na stronie Sklepu internetowego.  
 
1.3. Techcon Poland ma prawo do zmiany Regulaminu, pamiętając aby umieścić taką adnotację na Stronie Internetowej. Poprzez dalsze korzystanie ze Sklepu internetowego Użytkownik akceptuje zmianę warunków Regulaminu. 
 
1.4. Techcon Poland zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia treści w Sklepie internetowym bez uprzedniego powiadomienia w dowolnym momencie (zmiana układu, treści, umieszczenie reklamy, treści przedstawiających własne usługi lub inne treści). 
 
1.5Intencją Sklepu internetowego jest zaprezentowanie Użytkownikowi wszystkich produktów Techcon Poland celem ich sprzedaży. Sklep internetowy umożliwia Użytkownikowi wyszukiwanie produktów, zapoznanie się z ich specyfikacją techniczną, złożenie zamówienia oraz zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 
 
1.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem w stosunkach prawnych z Użytkownikami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika są przewidziane w informacjach o Przetwarzaniu Danych. 
 
II. Rejestracja 
 
2.1. Zamówienie może być złożone tylko za pomocą rejestracji w Sklepie internetowym.  Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie Sklepu internetowego pod nazwą "Logowanie/Rejestracja". Użytkownik zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza rejestracyjnego, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.  Techcon Poland nie ponosi odpowiedzialności za problemy, błędy, szkody wynikające z nieprawidłowych i/lub niedokładnych danych dostarczonych przez Użytkownika.  
 
2.2. Po dokonaniu rejestracjTechcon Poland dostarcza Użytkownikowi unikalne hasło, które jest przesyłane nadres email podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik loguje się do Sklepu internetowego klikając  "Logowanie i wpisując email oraz hasłoTechcon Poland nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niezapamiętania hasła przez Użytkownika bądź też udostępnienia hasła osobom trzecim.  
 
2.3. Zmiana błędnie wpisanych danych na formularzu rejestracyjnym jest możliwa poprzez wysłanie prośby na maila info@tech-congroup.plDane dotyczące aktywnych zamówień mogą zostać zmienione poprzez kontakt telefoniczny Techcon Poland lub mailowy pod adresem info@tech-congroup.pl 
 
III. Prawa i obowiązki Użytkownika  
 
3.1. Użytkownik będzie posługiwał się wszelkimi danymi i informacjami które otrzymał od Techcon Poland w sposób poufny, nie będzie ujawniać ich osobom trzecim i nie będzie wykorzystywać ich w jakikolwiek inny sposób. Użytkownik podlega obowiązkowi zachowania poufności na czas nieokreślony. 
 
3.2. Użytkownik będzie korzystał ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Techcon Poland. 
 
3.3. Użytkownik będzie korzystał ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu. 
 
3.4. Użytkownik może zażądać anulowania rejestracji zgodnie z Rozdziałem II o Przetwarzaniu Danych OsobowychUżytkownik akceptuje również, że rejestracja może zostać anulowana przez Techcon Poland w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu. Techcon Poland wyklucza swoją odpowiedzialność za wszelkie potencjalne szkody wynikające z anulowania rejestracji Użytkownika w wyniku działań Użytkownika z racji naruszenia niniejszego Regulaminu lub naruszenia prawa. 

 

3.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego odpowiedzialność za naruszenie prawa w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego będzie obowiązywać nawet po anulowaniu jego rejestracji.